نرم افزار مدیریت شارژ ماهانه واحدهای مجتمع تجاری :

هدف از طراحی این نرم افزار ثبت مشخصات واحدهای تجاری ایجاد صورتحساب ماهانه شارژ بر اساس اطلاعات مشخص شده از طرف مدیر سیستم می باشد . همچنین امکان محاسبه بدهی قبلی یا طلب قبلی در سیستم می باشد .

ویژگی های نرم افزار :


فرم نمایش واحد های تجاریفرم نمایش صورتحساب شارژ ماهانه واحد های تجاریفرم نمایش مشخصات شارژ ماهانهچاپ صورتحساب شارژ ماهانهچاپ گزارش جزئیات صورتحساب شارژ ماهانه واحد انتخابی