نرم افزار مدیریت فاکتور :

هدف از طراحی این نرم افزار ثبت فاکتورهای فروش و خرید بر اساس استاندارد مصوب صدور فاکتور و با در نظر گرفتن مالیات و عوارض می باشد

ویژگی های نرم افزار :


فرم نمایش اطلاعات اصلی فاکتورهای فروشفرم ویرایش جزئیات فاکتور فروشچاپ فاکتور فروش