نرم افزار محاسبه نفس :

هدف از طراحی این نرم افزار ثبت خوبی ها و بدی هایی که کاربر در در هر روز انجام داده ، جهت محاسبه نفس و ارزیابی رفتار خود می باشد . به کمک این نرم افزار کاربر قادر است تا ویژگی های و خصوصیات رفتاری دلخواه خود ( فضایل و رذایل اخلاقی ) را در نرم افزار مشخص نماید و در هر روز به آن ویژگی و رفتار خود نمره دهد و یا تعداد تکرار آن رفتار را مشخص نماید تا از این طریق خود را به انجام خوبی ها عادت دهد و از بدی ها دور نماید و در هر روز از نفس خود حساب کشی کند . همچنین امکان مقایسه بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه رفتار خود و پیشرفت و یا پسرفت خصوصیات اخلاقی فراهم می گردد . همچنین بعضی از دیون مثل حق الله و حق الناس را میتوان در نرم افزار ثبت نمود که در زمان مناسب ادای دین آن را به جا آورد بطور مثال با ثبت ویژگی "قضا شدن نماز" در تاریخ و زمان مشخص می تواند در زمان مناسب ادای دین نماید و یا ویژگی "ضایع کردن حق الناس" را در صورت مرتکب شدن ، با ثبت آن و توضیحات لازم می تواند در زمان مناسب جبران نماید.

ویژگی های نرم افزار :

 • امکان تعیین وضعیت هر خوبی و بدی انجام شده در روز ( محاسبه نفس )
 • امکان تعیین توضیحات بیشتر برای هر خصوصیت اخلاقی در هر روز
 • امکان تعیین خصوصیات رفتاری خوب و بد توسط کاربر
 • امکان تعیین جریمه و پاداش و میزان امتیاز مثبت و منفی برای خصوصیات رفتاری خوب و بد
 • نمایش کارنامه اعمال کاربر بصورت روزانه – هفتگی – ماهانه و- سالانه
 • امکان مقایسه و ارزشیابی بصورت روزانه – هفتگی – ماهانه و- سالانه
 • امکان نمایش گزارش آماری از نمره هر خصوصیت رفتاری
 • امکان نمایش گزارش آماری از تعداد جریمه و پاداش
 • امکان تعیین پیام مناسب برای هر روز پس از محاسبه نفس با توجه به امتیاز کاربر در آن روز
 • نمایش آماری و نموداری از امتیازات در روزهای مختلف ( امتیاز مثبت – امتیار منفی – تفاضل امتیاز )
 • دریافت رمز عبور جهت اجرای نرم افزار برای حفظ اطلاعات ثبت شده توسط کاربر

فرم محاسبه نفس

 

 

فرم ثبت جزئیات اطلاعات برای محاسبه نفس

 

فرم نمایش کارنامه اعمال برای هفته آخر مهر ماه برای ویژگی نماز اول وقت